Disclaimer

Noordwest Foreest Kliniek vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website.

De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Foreest Kliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Foreest Kliniek behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Foreest Kliniek gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het Foreest Kliniek daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Foreest Kliniek en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Noordwest Foreest Kliniek’ en ‘Foreest Kliniek’ alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Foreest Kliniek, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites
Op onze website zijn links opgenomen. Foreest Kliniek is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen.

Links naar de website van Foreest Kliniek
Linken naar de website van Foreest Kliniek of pagina’s op de site van Foreest Kliniek is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Foreest Kliniek toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: http://www.foreestkliniek.nl/, met als officiële beschrijving: Noordwest Foreest Kliniek. Foreest Kliniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site van Noordwest Foreest Kliniek.

E-mail
Foreest Kliniek geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan. Acquisitie via e-mail wordt niet op prijs gesteld.

Gebruik van tips en materiaal
Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.